THÔNG BÁO: Chương Trình Hợp Tác Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải Bằng Xe Mô Tô, Xe Gắn Máy Năm 2020

Công ty Cổ phần BE GROUP (sau đây gọi tắt là “beGroup”) thông báo đến Quý Lái xe về chương trình hợp tác kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe mô tô, xe gắn máy năm 2020 nội dung như sau:

1. Thời gian áp dụng: bắt đầu từ ngày 01/01/2020 đến hết 31/12/2020.

2. Địa bàn áp dụng: tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương nơi beGroup có cung cấp dịch vụ vận tải.

3. Đối tượng áp dụng: tất cả lái xe mô tô, xe gắn máy có tham gia hợp tác kinh doanh với beGroup để cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách, giao nhận hàng hóa kết nối qua ứng dụng be.

4. Nội dung chương trình:

4.1 Nội dung hợp tác kinh doanh: Lái xe và beGroup cùng nhau hợp tác kinh doanh cung cấp dịch vụ vận tải bằng xe mô tô, xe gắn máy trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải theo Hợp đồng điện tử thông qua ứng dụng be (beBike, beDelivery, beExpress . . .) theo quy định của pháp luật hiện hành.

4.2 Tỉ lệ phân chia kết quả hợp tác kinh doanh theo hợp đồng HTKD:
Không thay đổi so với chính sách hiện hành, cụ thể:
– Lái xe được phân chia 75% của Doanh thu dịch vụ vận tải đã bao gồm thuế giá trị gia tăng thực tế hiển thị trên ứng dụng be của từng chuyến xe thành công, hợp lệ.
– beGroup được phân chia 25% của Doanh thu dịch vụ vận tải đã bao gồm thuế giá trị gia tăng thực tế hiển thị trên ứng dụng be của từng chuyến xe thành công, hợp lệ.

4.3 Xuất hóa đơn dịch vụ vận tải cho khách hàng:
beGroup được đại diện các bên HTKD xuất hóa đơn tài chính cho Khách hàng về dịch vụ vận tải theo quy định của pháp luật hiện hành như sau:
– Lái xe ủy nhiệm cho beGroup lập Hóa đơn bán hàng cho Khách hàng khi có yêu cầu đối với hoặc theo quy định của pháp luật đối với Doanh thu dịch vụ vận tải (Kết quả kinh doanh) được phân chia của Lái xe theo hợp đồng HTKD.
– beGroup có trách nhiệm lập Hóa đơn giá trị gia tăng cho Khách hàng khi có yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật đối với Doanh thu dịch vụ vận tải (Kết quả kinh doanh) được phân chia của beGroup theo Hợp đồng HTKD.

4.4 Các khoản nghĩa vụ tài chính, thuế của Lái xe:
– Các Lái xe có tổng doanh thu kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng (gọi tắt là: “Doanh thu tính thuế”) thì phải khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.
– Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân kinh doanh ngành nghề vận tải theo quy định hiện hành như sau:
(i) Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3% tính trên doanh thu được phân chia cho Lái xe theo hợp đồng HTKD.
(ii) Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5% tính trên doanh thu được phân chia cho Lái xe theo hợp đồng HTKD.
(iii) Đối với các khoản tiền thưởng khuyến khích theo doanh thu thì không tính thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân là 1% tính trên tiền thưởng nhận được.
(iv) Đối với các khoản tiền thưởng chất lượng, hỗ trợ khác nếu có mức từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì thuế thu nhập cá nhân là 10% tính trên tiền thưởng/tiền hỗ trợ.
– Lái xe ủy nhiệm vô điều kiện, không hủy ngang cho beGroup khai thuế và nộp thuế thay cho Lái xe đối với Kết quả kinh doanh được phân chia của Lái xe theo hợp đồng HTKD; các khoản khuyến khích, hỗ trợ, thưởng kinh doanh khác (nếu có) Lái xe nhận được trong quá trình hợp tác kinh doanh với beGroup (gọi chung là: “Nghĩa Vụ Tài Chính’’).
– Lái xe ủy quyền vô điều kiện, không hủy ngang cho beGroup thay mặt và nhân danh Lái xe để làm việc với cơ quan thuế về việc tiến hành các thủ tục lập tờ khai, trích, nộp thuế, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác của Lái xe phải nộp phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh.
– beGroup có quyền và nghĩa vụ tạm trích và giữ lại để nộp thay cho Lái xe về các Nghĩa Vụ Tài Chính đối với Kết quả kinh doanh được phân chia của Lái xe theo hợp đồng HTKD của mỗi chuyến xe hoàn thành qua ứng dụng be và các Nghĩa Vụ Tài Chính tính trên các khoản thưởng, khuyến khích, hỗ trợ khác của Lái xe nhận được trong quá trình hợp tác kinh doanh với beGroup.
– Đến hết năm tài chính 2020 (Tính từ ngày 01/01/2020 đến hết 31/12/2020), nếu doanh thu được phân chia cho Lái xe theo hợp đồng HTKD lũy kế chưa đạt mức Doanh thu tính thuế đối với cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành thì beGroup sẽ hoàn trả cho Lái xe số tiền thuế tạm trích và giữ lại chậm nhất vào ngày 31/01 của năm tài chính tiếp theo.
– Trong năm tài chính 2020, (Tính từ ngày 01/01/2020 đến hết 31/12/2020), nếu doanh thu được phân chia cho Lái xe theo hợp đồng HTKD lũy kế đạt mức Doanh thu tính thuế đối với cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành thì beGroup có trách nhiệm khai thuế và nộp thay thuế kịp thời và đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
– Khi quy định của pháp luật thay đổi về nghĩa vụ tài chính, mức thuế, phí, lệ phí phải nộp cho nhà nước thì beGroup có quyền trích giữ lại, thay đổi tỷ lệ trích cho phù hợp mà không cần phải có sự chấp thuận của Lái xe nhưng sẽ thông báo kịp thời cho Lái xe biết trước khi thực hiện.

4.5 Lái xe khi tham gia hợp tác kinh doanh với beGroup có trách nhiệm tự mình thực hiện thủ tục đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. beGroup có quyền, nhưng không có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký mã số thuế cá nhân thay cho Lái xe.

5. Điều kiện tham gia chương trình:
– Đối với Lái xe đã giao kết hợp đồng hợp tác kinh doanh trước ngày 01/01/2020 thì beGroup sẽ gửi thông báo cho từng Lái xe thông qua Email, ứng dụng be về chương trình này. Khi lái xe phản hồi chấp thuận thì chương trình này có giá trị pháp lý áp dụng đối với cả Hai Bên, trở thành nội dung không tách rời của hợp đồng hợp tác kinh doanh đã giao kết giữa Hai Bên. Nếu Lái xe không phản hồi thông báo và vẫn tiếp tục tham gia kinh doanh thì chương trình này mặc nhiên có giá trị pháp lý áp dụng đối với cả Hai Bên.
– Đối với các Lái xe tham gia hợp tác kinh doanh với beGroup kể từ ngày 01/01/2020 thì Hai Bên sẽ sử dụng Mẫu hợp đồng HTKD được beGroup ban hành. Hai Bên sẽ giao kết Hợp đồng điện tử theo quy định hiện hành có giá trị pháp lý như ký kết bằng văn bản.

6. Hiệu lực áp dụng:
– Trong trường hợp có sự khác nhau giữa chương trình hợp tác kinh doanh hiện hành (năm 2019) và Thông báo này thì nội dung của Thông báo này sẽ được áp dụng.
– Những nội dung khác không quy định tại Thông báo này thì thực hiện theo chương trình hợp tác kinh doanh hiện hành và theo hợp đồng hợp tác kinh doanh đã giao kết giữa Lái xe và beGroup.
– Các điều khoản, điều kiện khác của Chương trình hiện hành không bị sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành với các Lái xe và beGroup.
– beGroup bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hiệu lực áp dụng chương trình hợp tác kinh doanh theo Thông báo này và công bố qua ứng dụng be, website của BE GROUP ít nhất 07 (bảy) ngày trước khi áp dụng.

7. Thông tin liên hệ:
Mọi thắc mắc về chương trình, Lái xe vui lòng phản hồi thông qua tính năng “Hỗ trợ” trong ứng dụng, gửi email về địa chỉ [email protected] hoặc liên hệ tổng đài 1900232345.

8. Ví Dụ:

Lưu ý: Cước phí vẫn không thay đổi, vui lòng tham khảo bảng cước phí chính thức tại đây.


Trân trọng,
Công ty Cổ phần BE GROUP.