Quy chế dịch vụ

Quy Chế Dịch Vụ Giao Hàng beDelivery

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế Dịch vụ Giao hàng này (còn gọi là: “Điều khoản sử dụng”) là Thỏa thuận pháp lý giữa các bên: Khách hàng có nhu cầu và sử dụng dịch vụ, các Đối tác tham gia hợp tác kinh doanh (Đơn vị vận tải và/hoặc Lái xe) và Công ty Cổ phần BE GROUP (sau đây gọi là “beGroup”) khi Khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ và Lái xe (Tài xế) chấp nhận cung cấp Dịch vụ Giao hàng thông qua ứng dụng be.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ Giao hàng này, Khách hàng, Lái xe đã đọc, hiểu và chấp thuận bị ràng buộc với Điều khoản sử dụng này.

Điều khoản sử dụng này là nội dung không tách rời của Quy chế Quản lý hoạt động Sàn TMĐT be (sau đây gọi tắt là Quy chế Sàn TMĐT be), Điều khoản sử dụng chung đã được beGroup công bố tại địa chỉ website: https://www.be.xyz và ứng dụng be.

Những nội dung quy định trong Điều khoản sử dụng này khác với Quy chế Sàn TMĐT be và Điều khoản sử dụng chung thì có giá trị ưu tiên áp dụng. Những nội dung nào không được quy định tại Điều khoản sử dụng này thì áp dụng theo Quy chế Sàn TMĐT be, Điều khoản sử dụng chung và quy định của pháp luật. Trường hợp các bên có Thỏa thuận riêng (song phương) mà khác với Điều khoản sử dụng này thì Thỏa thuận riêng có giá trị ưu tiên áp dụng.

2. Định nghĩa

Trong phạm vi Điều khoản sử dụng này, trừ trường hợp ngữ cảnh có quy định khác, các thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:

 • Dịch vụ Giao hàng là dịch vụ giao, nhận vận chuyển hàng hóa được kết nối dịch vụ giữa Khách hàng và Tài xế thông qua ứng dụng be (được gọi tắt là: “beDelivery” hay “Dịch vụ”).
 • Khách hàng được hiểu là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng Dịch vụ Giao hàng để chuyển hàng hóa từ địa điểm này sang địa điểm khác – Sau đây gọi là “Khách Hàng” hoặc “Bên sử dụng dịch vụ”.
 • Điều kiện tham gia giao dịch: Khách hàng là cá nhân; người đại diện cho Khách hàng là thương nhân, tổ chức; Người nhận chỉ được tham gia giao kết và thực hiện giao dịch cung cấp Dịch vụ theo Quy chế này khi có đủ các điều kiện sau: (i) đã đủ 18 tuổi trở lên; và (ii) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng, người đại diện Khách hàng không được phép tham gia giao dịch trong trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện này, trừ trường hợp có người đại diện theo pháp luật của Khách hàng đồng ý và cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý phát sinh.
 • Hợp đồng dịch vụ là thỏa thuận giữa Khách hàng và BE GROUP trong việc cung cấp Dịch vụ theo nhu cầu của Khách hàng được kết nối và giao kết hợp đồng điện tử thông qua ứng dụng be bằng việc Khách Hàng khởi tạo yêu cầu cung cấp Dịch Vụ trên ứng dụng be (“Yêu Cầu” hoặc “Đơn hàng””) và được xem là được giao kết ký kết kể từ thời điểm Lái xe đại diện cho Be Group đã nhận được Hàng gửi theo Đơn hàng trên ứng dụng be.
 • Điều kiện Dịch vụ là các yêu cầu, quy định của BE GROUP theo Điều khoản sử dụng này, Quy chế Sàn TMĐT be hoặc các thông báo của BE GROUP gửi đến Khách hàng liên quan đến các Dịch vụ thông qua ứng dụng be và/hoặc các hình thức thông báo khác quy định trong Quy chế Sàn TMĐT be, trong Hợp đồng dịch vụ đã ký kết giữa các bên.
 • Lịch trình chuyến xe là hành trình được xác định bởi điểm đi (điểm nhận hàng), điểm đến/các điểm đến (trả hàng); thời điểm bắt đầu, kết thúc từng chuyến xe theo nhu giao hàng từng Đơn hàng của Khách hàng được kết nối qua ứng dụng be.
 • Hàng gửi bao gồm gói, kiên hàng hoá, tài sản hợp pháp, hợp lệ được chấp nhận, vận chuyển và phát giao cho Người nhận thông qua qua dịch vụ beDelivery.
 • Người gửi là thương nhân, tổ chức, cá nhân có đề xuất Hàng gửi đặt dịch vụ qua ứng dụng be và/hoặc qua Hệ thống quản lý giao dịch của BE GROUP (nếu có).
 • Người nhận là tổ chức, cá nhân có tên tại phần ghi thông tin về Người nhận trên Phiếu gửi/Đơn hàng hoặc được Người gửi nhập trên thông tin của ứng dụng be.
 • Phiếu gửi là chứng từ giao dịch có chứa đựng các thông tin: Logo của BE GROUP (thương hiệu “beDelivery”), loại Hàng gửi, thời gian gửi, thời gian giao dự kiến; thông tin về tên, địa chỉ, điện thoại của Người gửi, Người nhận và các thông tin cần thiết khác. Phiếu gửi này được thể hiện dưới dạng giấy (viết tay) hoặc Phiếu điện tử hiển thị trên ứng dụng be có giá trị pháp lý chứng cứ về giao nhận Hàng gửi, là phụ lục của Hợp đồng dịch vụ.
 • Cước dịch vụ là chi phí dịch vụ được tính trên từng Đơn hàng mà BE GROUP đã thực hiện dịch vụ cho Khách hàng bao gồm chi phí giao nhận, cước vận tải (tiền công lái xe, tiền nhiên liệu, tiền khấu hao xe) do BE GROUP quyết định và công bố trong từng thời kỳ được hiển thị trên ứng dụng be và/hoặc Hệ thống quản lý giao dịch khác. Cước dịch vụ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành; nhưng chưa bao gồm các phí, phụ phí khác (nếu có).
 • Hệ thống quản lý giao dịch là phần mềm ứng dụng mà BE GROUP cung cấp cho Khách hàng Doanh nghiệp để quản lý, theo dõi thực hiện các Đơn hàng, đối soát số liệu, đối soát cước phí, … giữa các bên liên quan.
 • Đơn hàng là yêu cầu cung cấp Dịch vụ được Khách hàng khởi tạo và BE GROUP thông qua Tài xế chấp nhận cung cấp dịch vụ qua ứng dụng be và/hoặc Hệ thống quản lý giao dịch (nếu có) ghi nhận các thông tin về người gửi, người nhận, hàng gửi, và thông tin về Lịch trình chuyến xe; cước phí, phụ phí, có giá trị chứng cứ về việc xác lập và thực hiện Dịch vụ giữa các bên.
 • Đơn hàng hợp lệ là đơn hàng được khởi tạo bởi Khách hàng, xác nhận trên ứng dụng be theo đúng quy trình giao dịch do BE GROUP công bố, đồng thời không có yếu tố gian lận, giả mạo, các hành vi có tính chất tường tự, hành vi vi phạm pháp luật đối với giao dịch.
 • Thông tin người nhận là các thông tin về họ tên, điện thoại, địa chỉ của Người nhận.
 • Thời gian toàn trình của Hàng gửi là khoảng thời gian được tính từ khi Hàng gửi được chấp nhận cho đến khi Hàng gửi được phát cho Người nhận.
 • Dịch vụ khai giá là dịch vụ cộng thêm sử dụng cùng với các dịch vụ bưu chính chuyển phát khi gửi bưu gửi để được đảm bảo nội dung bằng cách kê khai giá trị nội dung hàng gửi. Nếu bưu gửi bị mất mát, suy suyển, khách hàng sẽ được bồi thường theo giá trị.

3. Phạm vi cung cấp dịch vụ

Dịch vụ được cung cấp trong phạm vi thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mà BE GROUP có đăng ký kinh doanh và đã có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Phạm vi cung cấp dịch vụ cụ thể trong từng thời kỳ, BE GROUP sẽ thông báo trên ứng dụng be trước khi thực hiện theo quy định.

4. Thời gian cung cấp dịch vụ

 Từ 6 giờ 00 phút đến 20 giờ 00 phút và 7 (bảy) ngày trong một tuần trừ ngày nghỉ Tết, lễ theo quy định. Trường hợp có thay đổi, BE GROUP sẽ thông báo trên ứng dụng be trước khi thực hiện.

II. QUY TRÌNH ĐẶT VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MỘT ĐIỂM DỪNG

1. Quy trình dịch vụ giao hàng một điểm dừng

a) Quy trình dành cho Khách hàng
Để sử dụng Dịch vụ Giao hàng một điểm dừng, Người gửi thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Nhập thông tin đơn hàng

Khách hàng truy cập ứng dụng be, nhập đầy đủ thông tin Người gửi và Người nhận, số tiền COD (nếu có số tiền thu hộ).

Bước 2: Nhập mã khuyến mại và chọn người thanh toán

Khách hàng nhập mã khuyến mại (nếu có) để được khấu trừ vào Cước dịch vụ. Đối với chuyến đi chỉ có 01 điểm dừng, khách hàng có thể chọn tùy chọn “Người nhận trả phí giao hàng”.

Bước 3: Đặt giao hàng

Khách hàng chọn Đặt xe để được hệ thống tìm kiếm Tài xế. Khi Khách hàng nhấp chọn Đặt xe, Khách hàng đã gửi đi một đề nghị giao kết hợp đồng dịch vụ.


Trạng thái 1: Chờ để có tài xế.


Trạng thái 2: Nếu không có Tài xế nhận Đơn hàng, màn hình sẽ quay lại màn hình đặt xe, Khách hàng có thể đặt dịch vụ giao hàng tiếp hoặc thoát khỏi ứng dụng nếu không muốn tiếp tục.

Sau khi Khách hàng chọn được Tài xế, màn hình ứng dụng be hiển thị các thông tin chính bao gồm: Họ tên Tài xế, biển số xe, Cước dịch vụ dự kiến, phương thức thanh toán, thời gian và khoảng cách quãng đường dự kiến, Người gửi, địa điểm nhận hàng gửi, Người nhận …

Bước 4: Thanh toán cước dịch vụ và giao hàng cho Tài xế

Sau khi Khách hàng thanh toán Cước dịch vụ, các phụ phí (nếu có) và giao hàng gửi cho Tài xế. Kể từ thời điểm này hợp đồng cung cấp dịch vụ được xác lập. Tài xế sẽ thực hiện thao tác “Bắt đầu chuyến đi”, tạm ứng trước tiền COD cho Người gửi (nếu có số tiền thu hộ); thực hiện vận chuyển hàng đến điểm đến để giao hàng cho Người nhận đã chỉ định bởi Khách hàng trên ứng dụng. Giao diện của ứng dụng be sẽ chuyển sang trạng thái trong chuyến đi.

Bước 5: Kết thúc đơn hàng và đánh giá

Sau khi Tài xế thu tiền COD từ Người nhận (nếu có số tiền thu hộ) và giao Hàng gửi cho Người nhận, Khách hàng đánh giá, phản hồi về chất lượng dịch vụ. Qua đó, Trung tâm điều hành của BE GROUP sẽ có thêm thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho Khách hàng.

b) Quy trình dành cho Tài xế
Để tham gia cung cấp Dịch vụ Giao hàng một điểm dừng, Tài xế thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng ký cung cấp dịch vụ
Đối với Tài xế đăng ký mới ứng dụng be: khi Tài xế chọn dịch vụ “beBike” sẽ có thêm một lựa chọn, tham gia cung cấp dịch vụ “beDelivery”.Sau khi kích hoạt dịch vụ giao hàng “beDelivery”, Tài xế có thể nhận được Đơn hàng (chuyến xe giao hàng).

Đối với Tài xế đã đăng ký ứng dụng be: Đối với các tài xế đang chạy beBike, nếu Tài xế muốn tham gia chỉ cần vào “Hồ sơ” chọn thêm dịch vụ “beDelivery”Nếu tài xế không muốn tham gia dịch vụ giao hàng “beDelivery” có thể vào “Hồ sơ” để tắt nhận dịch vụ này.

Bước 2: Tiếp nhận thông tin đơn hàng

Khi khách hàng khởi tạo Đơn hàng cung cấp dịch vụ giao hàng trên ứng dụng be, Hệ thống sẽ gửi thông tin Đơn hàng đến ứng dụng be của Tài xế, bao gồm: thông tin Người gửi, Người nhận, số tiền COD (nếu có).

Bước 3: Chấp nhận đơn hàng

Sau khi Tài xế “Đồng ý nhận chuyến/Đơn hàng” sẽ di chuyển đến địa điểm nhận hàng theo thông tin hiển thị trên ứng dụng.


Bước 4: Tiếp nhận Hàng gửi

Khi đến địa điểm nhận hàng gửi, Tài xế chọn tính năng “Tôi đã đến nơi” để thông báo cho Người gửi chuẩn bị giao hàng và có trách nhiệm liên hệ, đợi khách hàng ít nhất 05 phút tại điểm nhận hàng.

Bước 5

Khi Tài xế nhận hàng gửi từ Khách hàng, tạm ứng tiền COD cho Khách hàng (nếu có số tiền thu hộ), Tài xế thực hiện chụp hình và tải lên ứng dụng be 03 (ba) hình ảnh của 03 (ba) bề mặt khác nhau của kiện hàng/gói hàng để xác nhận việc giao nhận hàng thành công. Các hình ảnh này sẽ được lưu trữ tự động trên hệ thống ứng dụng be và được sử dụng, có giá trị chứng cứ để giải quyết tranh chấp, khiếu nại phát sinh về giao nhận hàng giữa các bên liên quan.

Bước 6: Thu cước dịch vụ và bắt đầu chuyến đi

Tài xế có thể xem thông tin chi tiết điểm giao hàng, thông tin COD tạm ứng, cước vận chuyển … Sau khi thu cước vận chuyển và tạm ứng tiền COD (nếu có số tiền thu hộ) cho Người gửi theo thông tin trên ứng dụng be, Tài xế nhấn “Bắt đầu giao hàng” và di chuyển đến điểm giao.

Bước 7: Giao hàng cho Người nhận

Nếu liên hệ được và gặp được Người nhận, Tài xế xác định đúng Người nhận theo chỉ định trên ứng dụng thì tiến hành thu tiền COD từ người nhận (nếu có số tiền thu hộ) và giao hàng cho Người nhận. Sau đó sẽ thao tác: xác nhận “Đã giao hàng”.

Tài xế xác nhận lại lần nữa việc đã giao hàng thành công bằng cách bấm vào nút “Đã giao”.

Nếu không liên hệ được Người nhận, Tài xế chọn “Giao thất bại” và Chọn lý do giao hàng thất bại.

Tài xế và Người gửi sẽ liên hệ với nhau để thống nhất việc hoàn trả hàng về cho Người gửi.

Bước 8: Kết thúc chuyến đi và đánh giá

Sau khi Tài xế hoàn thành việc giao hàng, tài xế đánh giá, phản hồi chuyến giao hàng.

2. Quy trình dịch vụ giao hàng nhiều điểm dừng

a) Quy trình dành cho Khách hàng

Để sử dụng Dịch vụ Giao hàng nhiều điểm dừng, Khách hàng thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Nhập thông tin đơn hàng

Khách hàng truy cập ứng dụng be, nhập đầy đủ thông tin Người gửi, những Người nhận và số tiền COD của mỗi Người nhận (nếu có số tiền thu hộ).

Khách hàng chọn Thêm người nhận và nhập đầy đủ thông tin Người nhận cho các điểm dừng tiếp theo (Tối đa 10 điểm dừng và tổng COD không quá 500,000 đồng).

Bước 2: Nhập mã khuyến mại

Khách hàng nhập mã khuyến mại (nếu có) để được khấu trừ vào Cước dịch vụ. Đối với chuyến đi chỉ có 01 điểm dừng, khách hàng có thể chọn tùy chọn “Người nhận trả phí giao hàng”.

Bước 3: Kiểm tra và sắp xếp đơn hàng

Khách Hàng có thể sử dụng tính năng (Thay đổi lộ trình) để di chuyển, thay đổi hoặc xóa bớt các điểm dừng để có chi phí hợp lý nhất, sau đó nhấn xác nhận để hệ thống hiển thị màn hình Đặt giao hàng.

Bước 4: Đặt giao hàng

Khách hàng chọn Đặt xe để được hệ thống tìm kiếm Tài xế. Khi Khách hàng nhấp chọn Đặt xe, Khách hàng đã gửi đi một đề nghị giao kết hợp đồng dịch vụ.

Màn hình tìm tài xế cho chuyến đi: xảy ra một trong trạng thái:

Trạng thái 1: Chờ để có tài xế.


Trạng thái 2: Nếu không có Tài xế nhận Đơn hàng, màn hình sẽ quay lại màn hình đặt xe, Khách hàng có thể đặt dịch vụ giao hàng tiếp hoặc thoát khỏi ứng dụng nếu không muốn tiếp tục.

Sau khi Khách hàng chọn được Tài xế, màn hình ứng dụng be hiển thị các thông tin chính bao gồm: Họ tên Tài xế, biển số xe, Cước dịch vụ dự kiến, phương thức thanh toán, thời gian và khoảng cách quãng đường dự kiến, Người gửi, địa điểm nhận hàng gửi, Người nhận …

Bước 5: Thanh toán cước dịch vụ và giao hàng cho Tài xế

Sau khi Khách hàng thanh toán Cước dịch vụ, các phụ phí (nếu có) và giao hàng gửi cho Tài xế. Kể từ thời điểm này hợp đồng cung cấp dịch vụ được xác lập. Tài xế sẽ thực hiện thao tác “Bắt đầu chuyến đi”, tạm ứng trước tiền COD cho Người gửi (nếu có số tiền thu hộ); thực hiện vận chuyển hàng đến điểm đến để giao hàng cho từng Người nhận đã chỉ định bởi Khách hàng trên ứng dụng be. Khách hàng có thể theo dõi đơn hàng dựa theo màu sắc biểu tượng (Điểm dừng mặc định: màu vàng; Giao hàng thành công: màu xanh; Giao hàng thất bại: màu đỏ).

Bước 6: Kết thúc đơn hàng và đánh giá

Sau khi Tài xế thu tiền COD từ từng Người nhận (nếu có số tiền thu hộ) và giao Hàng gửi cho từng Người nhận, Khách hàng đánh giá, phản hồi về chất lượng dịch vụ. Qua đó, Trung tâm điều hành của Be Group sẽ có thêm thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho Khách hàng.

b) Quy trình dành cho tài xế

Bước 1: Tiếp nhận thông tin đơn hàng

Khi khách hàng khởi tạo Đơn hàng cung cấp dịch vụ giao hàng trên ứng dụng be, Hệ thống sẽ gửi thông tin Đơn hàng đến ứng dụng be của Tài xế; màn hình ứng dụng be sẽ hiện hiện các thông tin: tổng điểm dừng; tổng khoảng cách; tổng tiền COD (nếu có số tiền thu hộ).

Bước 2: Chấp nhận đơn hàng

Sau khi Tài xế “Đồng ý nhận chuyến/Đơn hàng” sẽ di chuyển đến địa điểm nhận hàng theo thông tin hiển thị trên ứng dụng be.

Bước 3: Kiểm tra, tiếp nhận hàng gửi

Khi đến địa điểm nhận hàng gửi, Tài xế chọn tính năng “Tôi đã đến nơi” để thông báo cho Người gửi chuẩn bị giao hàng và có trách nhiệm liên hệ, đợi khách hàng ít nhất 05 phút tại điểm nhận hàng.

Tài xế có thể kiểm tra chi tiết Đơn hàng cùng các điểm giao hàng và Người nhận hàng.

Khi Tài xế nhận hàng gửi từ Khách hàng, tạm ứng tiền COD cho Khách hàng (nếu có số tiền thu hộ), Tài xế thực hiện chụp hình và tải lên ứng dụng be 03 (ba) hình ảnh của 03 (ba) bề mặt khác nhau của các kiện hàng/gói hàng để xác nhận việc giao nhận hàng thành công. Các hình ảnh này sẽ được lưu trữ tự động trên hệ thống ứng dụng be và được sử dụng, có giá trị chứng cứ để giải quyết tranh chấp, khiếu nại phát sinh về giao nhận hàng giữa các bên liên quan.

Sau khi Tài xế thực hiện chụp hình và tải lên ứng dụng, chế độ xem bản đồ sẽ xuất hiện

Bước 4: Thu cước dịch vụ và bắt đầu chuyến đi

Tài xế có thể xem thông tin chi tiết điểm giao hàng, thông tin COD tạm ứng, cước vận chuyển … Sau khi thu cước vận chuyển và tạm ứng tiền COD (nếu có số tiền thu hộ) cho Người gửi theo thông tin trên ứng dụng be, Tài xế nhấn “Bắt đầu giao hàng” và di chuyển đến các điểm giao hàng.

Bước 5: Sắp xếp điểm dừng

Tài xế có thể chọn xem toàn bộ các điểm dừng và sắp xếp lại các điểm dừng theo thứ tự mong muốn hoặc bắt đầu giao hàng theo thứ tự Người gửi sắp xếp.

Bước 6: Giao hàng cho Người nhận

Tài xế thực hiện vận chuyển hàng đến các điểm đến để giao hàng cho từng Người nhận đã chỉ định bởi Khách hàng được hiển thị trên ứng dụng be.

Sau khi Tài xế bắt đầu chuyển đi và cập nhật trạng thái đơn hàng, hệ thống sẽ cập nhật biểu tượng theo màu sắc quy định:

 • Điểm dừng mặc định: màu vàng
 • Giao hàng thành công: màu xanh
 • Giao hàng thất bại: màu đỏ

Trong quá trình giao hàng, sau khi kết thúc 1 điểm dừng, Tài xế có thể chọn điểm giao tiếp theo bằng cách di chuyển các điểm dừng trên màn hình ứng dụng.

Bước 7: Chụp hình khi kết thúc chuyến đi và đánh giá

7.1. Tài xế tiến hành giao hàng như bình thường, khi đến điểm giao hàng, chọn Đã giao hàng

7.2 Màn hình Xác nhận giao hàng sẽ xuất hiện, Tài xế phải chụp hình món hàng để kết thúc chuyến

7.3 Chụp hình món hàng, click on Submit.

7.4 Sau khi đã submit, kiểm tra thông tin và chọn Xác nhận giao hàng

7.5a Đối với đơn hàng một điểm giao hàng

· Sau khi nhấn Xác nhận giao hàng, chuyển đến màn hình Receipt/Rating & end trip

7.5b Đối với đơn hàng nhiều điểm giao hàng

· Sau khi nhấn Xác nhận giao hàng, chuyển đến màn hình giao hàng của điểm tiếp theo.

· Màn hình Receipt/Rating & end trip sẽ được skip đến khi điểm giao hàng cuối cùng hoàn thành

Lưu ý: trong trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ giao hàng có thu tiền (COD) và Tài xế ứng trước (“Giao hàng ứng tiền trước”), Khách hàng phải thực hiện KYC theo quy trình xác thực thông tin Khách hàng như quy định của beGroup. Quý Khách hàng vui lòng để xem chi tiết tại đây: Quy định nhận biết thông biết khách hàng

3.

Một Lệnh đặt chuyến xe (một giao dịch) có thể không thực hiện thành công vì nhiều lý do, tài khoản hay thẻ của Khách hàng có thể bị ghi nợ mà không có một Xác nhận đặt chuyến xe thành công tương ứng được tạo ra. Nếu số tiền bị khấu trừ từ tài khoản hay thẻ, Khách hàng hãy liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của Be Group hoặc gửi thông tin phản hồi thông qua ứng dụng be để tái xác nhận giao dịch không thành công trước khi tiến hành thực hiện Lệnh đặt chuyến xe mới.

4. Chính sách hỗ trợ quay đầu trả hàng đối với Tài xế

Giai đoạn hiện nay chưa áp dụng chính sách hỗ trợ tài xế trong trường hợp hàng giao thất bại. Cước phí phát sinh cho việc chở hàng trả lại cho Khách hàng và thời gian thực hiện do Tài xế và Khách hàng tự thỏa thuận.

III. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Công ty Cổ phần BE GROUP cùng Đối tác Tài xế không ngừng nỗ lục nhằm đạt được các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cung cấp cho Khách hàng như sau:

 • Tiện lợi: Sẵn sàng vận chuyển hàng gửi tới bất kì đâu trong phạm vi cung cấp dịch vụ được thông báo.
 • Nhanh chóng: Kết nối với Tài xế gần với bạn nhất thông qua ứng dụng.
 • An toàn: Bạn có thể theo dõi Đơn hàng và lịch trình chuyến hàng mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng.
 • Chuyên nghiệp: Giao hàng nội thành, đúng thời gian cam kết theo lộ trình chuyến hàng đã đặt.

IV. CƯỚC DỊCH VỤ, PHỤ THU, THU CHI HỘ VÀ THANH TOÁN

1. Cước dịch vụ

Cước dịch vụ được tính theo đơn giá cho từng ki lô mét của tổng quãng đường vận chuyển hàng và được hiển thị thông qua ứng dụng be. Cước dịch vụ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí thuê xe, tiền nhiên liệu, tiền công Tài xế cho giao nhận, vận chuyển và các chi phí cần thiết khác để chuyển phát Hàng gửi nhưng không bao gồm bảo hiểm tổn thất hàng gửi, phí dịch vụ giá trị gia tăng khác được cung cấp cho khách hàng.

Các dịch vụ giá trị gia tăng: đóng gói, kiểm hàng, thu hộ tiền khi giao hàng (COD) … nếu được cung cấp bởi BE GROUP và giá phí dịch vụ cụ thể sẽ được BE GROUP thông báo cho Khách hàng thông qua ứng dụng be và trang thông tin điện tử trước khi thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cước dịch vụ áp dụng hiện nay sẽ không tăng trong khung giờ cao điểm, ngày nghỉ, ngày lễ. Trường hợp, áp dụng khoản phụ thu do nhu cầu cao trong giờ cao điểm, phụ thu cung cấp dịch vụ trong các ngày nghỉ, ngày lễ, phụ thu khác sẽ được BE GROUP thông báo cho Khách hàng thông qua ứng dụng be và trang thông tin điện tử trước khi thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Dịch vụ giao hàng giao hàng nhiều điểm dừng, giao hàng tạm ứng thu hộ (COD – Cash on delivery) hiện nay chỉ áp dụng với Khách hàng là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đã ký kết hợp đồng hợp tác với BE GROUP. Đối với Khách hàng khác, khi triển khai dịch vụ này sẽ được BE GROUP thông báo cho Khách hàng thông qua ứng dụng be và trang thông tin điện tử trước khi thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Phương thức thanh toán

Khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán Cước dịch vụ bằng thẻ ngân hàng, tiền mặt hoặc các phương tiện thanh toán hợp lệ khác hiển thị trên ứng dụng be.

Việc thanh toán phải được Khách hàng thực hiện trước khi giao hàng cho Tài xế để chuyển phát đến Người nhận.

Dịch vụ thanh toán sau hiện nay chỉ áp dụng với Khách hàng là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại điện tử đã ký kết hợp đồng hợp tác với BE GROUP. Đối với Khách hàng khác, khi triển khai dịch vụ này sẽ được Be Group thông báo cho Khách hàng thông qua ứng dụng be và trang thông tin điện tử trước khi thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thu chi hộ

Số tiền thu chi hộ tối đa trong trường hợp Dịch vụ Giao hàng một điểm dừng và Dịch vụ Giao hàng nhiều điểm dừng tối đa là 500.000 đồng/1 đơn hàng (Năm trăm nghìn đồng trên một đơn hàng).

Tài xế tạm ứng tiền COD cho Người gửi và nhận lại số tiền có giá trị tương ứng từ Người nhận.

Phụ phí thu chi hộ sẽ được áp dụng là: 5.000 đồng/1 đơn hàng với giá trị thu chi hộ từ 200.000 đồng – 500.000 đồng; dưới 200.000 đồng: không áp dụng phụ phí. Phụ phí có thể thay đổi, tùy từng thời điểm Be Group thông báo trước.

V. THAY ĐỔI, HỦY ĐƠN HÀNG, CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ

1. Thay đổi Lệnh đặt Đơn hàng

Không áp dụng chính sách thay đổi Lệnh đặt Đơn hàng sau khi Lệnh đặt Đơn hàng đã thành công và Tài xế đã nhận Hàng gửi, bắt đầu cung cấp dịch vụ thông qua ứng dụng be.

2. Hủy Lệnh đặt Đơn hàng

a) Hủy lệnh đặt đơn hàng bởi Khách hàng: Khách hàng có quyền thực hiện hủy Đơn hàng đã đặt trước khi bàn giao hàng gửi cho Tài xế.

b) Hủy đơn hàng bởi Tài xế:

Tài xế có quyền thực hiện hủy Đơn hàng đã nhận trước khi nhận Hàng gửi từ Khách hành.

Tài xế có quyền từ chối nhận Hàng gửi, hủy Đơn hàng đã nhận nếu Hàng gửi quá kích cỡ, quá trọng lương; phát hiện hàng gửi thuộc loại hàng hóa cấm lưu thông, hạn chế lưu thông, chuyển phát theo quy định tại Điều khoản sử dụng này và quy định của pháp luật hiện hành.

3. Chính sách hoàn trả cước phí

Không áp dụng chính sách hoàn trả cước phi đối với Khách hàng trong trường hợp Khách hàng đã giao hàng, Tài xế đã nhận hàng và Khách hàng thanh toán cước phí.

4. Quy định về gửi giữ Hàng gửi trường không có người nhận

Trường hợp Hàng gửi đã được chuyển đến địa điểm giao hàng đúng thời hạn nhưng không có bên nhận hàng thì Be Group có thể gửi kiện/gói hàng đó tại nơi nhận gửi giữ. Khách hàng hoặc người thứ ba được Khách hàng chỉ định nhận hàng gửi phải chịu chi phí hợp lý phát sinh từ việc gửi giữ tài sản.

5.

Đối với Hàng gửi mà Người nhận từ chối nhận và Khách hàng cũng từ chối nhận lại hoặc không thể hoàn trả cho Khách hàng, các bên đồng ý rằng hàng gửi này sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành về xử lý hàng gửi không có người nhận.

6. Quy định về hoàn trả Hàng gửi khi giao hàng không thành công

Hàng gửi sẽ được chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu của Khách hàng tối đa 01 lần. Đối với trường hợp Hàng gửi Người nhận không nhận hàng, không thể liên lạc với Người nhận hoặc các trường hợp khác mà Hàng gửi không thể được chuyển phát tới Người nhận, Be Group sẽ thông báo với Khách hàng và Khách hàng phải thanh toán thêm chi phí căn cứ với thỏa thuận riêng với Tài xế để được hoàn trả lại Hàng gửi. Mức đối đa chi phí phát sinh phải trong giới hạn Be Group quy định (nếu có).

VI. QUY ĐỊNH VỀ HÀNG GỬI

1. Quy định về kích thước và trọng lượng

 • Trong mọi trường hợp, hàng gửi (kiện hàng, gói, túi hàng) phải có trọng lượng kể cả bao bì dưới 30 kg, kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao dưới 50 x 50 x 50cm.
 • BE GROUP và Tài xế có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, từ chối nhận Đơn hàng khi hàng gửi vượt quá kích thước, trọng lượng quy định tại mục này.

2. Quy định về đóng gói Hàng gửi

Khách hàng phải cam đoan và chịu trách nhiệm bằng chi phí của mình bảo đảm rằng Kiện hàng đã được chuẩn bị, đóng gói, sắp xếp và ghi chú một cách đầy đủ và phù hợp; việc chuẩn bị, đóng gói, sắp xếp, dán nhãn và ghi chú đó là phù hợp với bất kỳ tính chất, đặc thù ảnh hưởng đến Kiện hàng với điều kiện Kiện hàng sau khi được đóng gói có thể xếp trên xe gọn gàng, chằng buộc chắc chắn, không để rơi vãi dọc đường, không kéo lê Kiện hàng trên mặt đường và không cản trở việc điều khiển xe; có thể gây mất an toàn giao thông cho lái xe.

Cho phép Tài xế mở và kiểm tra gói hàng, đồng thời Người gửi cung cấp cho Tài xế các thông tin, tài liệu để chứng mình giá trị hàng hóa. Thao tác này nhằm đảm bảo hàng hóa đáp ứng quy định vận chuyển.

3. Quy định về hàng hóa, tài sản cấm gửi thuộc một trong các trường hợp sau

 • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyện dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.
 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ.
 • Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh; Các loại hóa chất, tiền chất bị cấm.
 • Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách; ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng, chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • Các loại pháo.   
 • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử).
 • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
 • Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng.
 • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người.
 • Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.
 • Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe của con người, môi trường, hệ sinh thái.
 • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.
 • Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và hóa chất độc hại hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
 • Sản phẩm, vật liệu có chứa amiăng thuộc nhóm amphibole.
 • Tiền Việt Nam, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền; Tiền giả các loại.
 • Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim…), các loại đá quý hay các sản phẩm khác được chế biến từ kim khí quý, đá quý.
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.
 • Hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị bức xạ hoặc nguồn phóng xạ.
 • Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm/hạn chế lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu.
 • Hàng gửi có chứa vật, chất gây nổ, chất độc, chất phóng xạ, ma túy, vi trùng dịch bệnh nhằm khủng bố, xâm hại tính mạng, tài sản công dân, gây mất trật tự, an toàn xã hội.
 • Các hàng hóa, tài sản do hành vi vi phạm pháp luật, hành vi phạm tội mà có.
 • Hàng hóa, tài sản có mục đích gửi để tẩu tán; trốn tránh nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành; để thực hiện hành vi phạm tội; vi phạm pháp luật.
 • Sạc dự phòng, điện thoại, máy tính bảng, Linh kiện điện tử… hoặc các thiết bị điện tử có kèm pin.
 • Các loại gel (kem dưỡng, mỹ phẩm) có thể tích trên 50ml.
 • Chất lỏng: nước các loại – thể tích trên 500ml.
 • Các loại bánh kem tươi
 • Các loại vật phẩm hàng hóa khác mà nhà nước cấm lưu thông, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ.

Lưu ý: BE GROUP và Tài xế có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, từ chối nhận Đơn hàng khi hàng gửi thuộc các trường hợp quy định tại mục này.

4. Quy định về hàng hóa, tài sản ngoài phạm vi cung cấp dịch vụ của BE GROUP thuộc một trong các trường hợp sau:

Các Hàng hóa vận chuyển có điều kiện (có giấy phép liên quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), gồm:

 • Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; nguyên liệu sản xuất thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật.
 • Giống cây trồng – vật nuôi.
 • Sinh vật sống.
 • Thủy sản.
 • Khoáng sản.
 • Phụ gia thực phẩm.
 • Hàng đông lạnh.
 • Phế liệu.
 • Nguyên liệu thuốc lá.
 • Xăng, dầu các loại.
 • Khí đốt các loại (Bao gồm cả hoạt động chiết nạp).
 • Thực phẩm thuộc Danh mục thực phẩm có nguy cơ cao.
 • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
 • Phim, băng, đĩa hình (bao gồm cả hoạt động in, sao chép).
 • Các loại hàng hóa khác hạn chế lưu thông có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Lưu ý: BE GROUP và Tài xế có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, từ chối nhận Đơn hàng khi hàng gửi thuộc các trường hợp quy định tại mục này.

5. Miễn trừ trách nhiệm đền bù, bồi thường

 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng: BE GROUP và Tài xế sẽ được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm bồi thường thiệt hại vằ các trách nhiệm pháp lý khác đối với bất kỳ và mọi thiệt hại, tổn thất, mất mát, hư hỏng, bồi thường, chậm trễ, yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, hành động của Khách hàng và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể được đưa ra chống lại hoặc phải gánh chịu bởi BE GROUP trong các trường hợp hàng gửi, tài sản gửi thuộc các trường hợp quy đinh tại Khoản 3, 4 Mục VI trên đây. Trong trường hợp này, Khách hàng phải hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp tài xế có câu kết, thông đồng với Khách hàng để nhận và vận chuyển Hàng gửi, tài sản gửi thuộc các trường hợp quy đinh tại Khoản 3, 4 Mục VI thì Tài xế thừa nhận và đồng ý rằng: Be Group sẽ được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và các trách nhiệm khác. Trong trường hợp này, Tài xế và Khách hàng phải hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

VII. CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG

1. Bồi thường thiệt hại bởi BE GROUP

BE GROUP sẽ là bên đại diện cho Tài xế bồi thường cho Khách hàng khi có thiệt hại xảy ra theo quy định dưới đây.

a) Nguyên tắc bồi thường:

Chính sách bồi thường thiệt hại đối với đối với Hàng gửi cho Khách hàng trong cung cấp Dịch vụ theo các nguyên tắc như sau:

 • BE GROUP chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Khách hàng trong Trường hợp Hàng gửi thực hiện theo Đơn hàng hợp lệ mà bị mất, thất lạc, hư hỏng xảy ra trong quá trình BE GROUP cung ứng Dịch vụ lỗi của BE GROUP và/hoặc lỗi của Tài xế là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại cho Khách hàng.
 • Trách nhiệm của BE GROUP chỉ giới hạn trong thiệt hại, tổn thất trực tiếp, thực tế gây ra cho hoặc liên quan trực tiếp đến Hàng gửi và Khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng cứ hợp lệ, liên quan, đúng thời hạn theo quy định này làm cơ sở cho đề nghị bồi thường của mình.
 • Trường hợp Hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng một phần thì BE GROUP có trách nhiệm bồi thường phần giá trị tương ứng của Hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng đó.
 • BE GROUP được miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp quy định tại Mục VIII dưới đây.

b) Quy định về dịch vụ khai giá

 • Không chấp nhận các bưu gửi khai giá có nội dung là vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, chứng khoán và séc.
 • Điều kiện về khối lượng, kích thước bưu gửi khai giá được thực hiện theo quy định của BE GROUP áp dụng cho các loại bưu gửi tương ứng.
 • Đối với bưu gửi là vật phẩm hàng hóa, giá trị khai có thể là một phần hoặc toàn bộ nhưng không được vượt quá giá trị thực tế và mức giá khai tối đa cho 1 bưu gửi khai giá như sau:
  • Nôi dung bưu gửi là giấy tờ, tài liệu: 5.000.000 đồng.
  • Nội dung bưu gửi là hàng hóa: 20.000.000 đồng.
 • Trường hợp bưu gửi là hàng hóa đã chịu thuế, người gửi được quyền khai thêm số tiền thuế đã nộp.
 • Đối với các bưu gửi khai giá có nội dung là giấy tờ, tài liệu, giá trị khai là các chi phí cho việc thiết lập các giấy tờ, tài liệu đó, không kể chi phí nghiên cứu và các chi phí khác dưới bất kỳ hình thức nào để thay thế, tái tạo và khôi phục lại chúng, nhưng không được vượt quá mức tối đa như quy định.
 • Phí dịch vụ khai giá sẽ được thông báo trên ứng dụng be trước khi áp dụng.

c) Mức bồi thường trong các trường hợp cụ thể
* Trường hợp Khách hàng sử dụng Dịch vụ khai giá:

 • Hàng gửi là hàng hóa và có đầy đủ Hóa đơn, khi bị mất, thất lạc:
  • Việc bồi thường sẽ căn cứ trên giá trị Hàng hóa bị mất mát, hư hỏng trong quá trình thực hiện Dịch Vụ.
  • Cơ sở để xác định giá trị thiệt hại là Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn trực tiếp hợp pháp, hợp lệ (“Hóa đơn”) tương ứng với lượng Hàng gửi được giao nhận, vận chuyển bị thiệt hại và dựa trên biên bản/phiếu gửi (nếu có) và/hoặc thông tin ghi nhận trên ứng dụng be khi bàn giao hàng, tài sản giữa Khách hàng và Tài xế của BE GROUP.
  • Khoản tiền bồi thường BE GROUP trả cho Khách hàng sẽ bằng giá trị hàng gửi, bưu gửi. Nếu giá trị hàng gửi, bưu gửi cao hơn giá trị khai giá thì khoản tiền bồi thường sẽ bằng giá trị khai giá. Trong mọi trường hợp, khoản tiền bồi thường sẽ không vượt quá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
 • Hiện nay, Dịch vụ khai giá chưa triển khai. Khi triển khai dịch vụ này, sẽ được BE GROUP thông báo cho Khách hàng thông qua ứng dụng be và trang thông tin điện tử trước khi thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Mức bồi thường Trường hợp Hàng gửi là hàng hóa và có đầy đủ Hóa đơn, khi bị hư hỏng: Khoản tiền bồi thường hàng hư hỏng sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Hàng gửi cụ thể được xác định như sau: Khoản tiền BT hư hỏng = Khoản tiền BT mất hàng x (nhân với) mức đền bù.
  • Khoản tiền bồi thường mất hàng được xác định theo quy định tại Mục VII trên đây.
  • Mức bồi thường hàng hóa hư hỏng quy định cụ thể trong bảng sau:
 • Trường hợp Hàng gửi là hàng hóa bị mất mát/hư hỏng nhưng Khách hàng không cung cấp được Hóa đơn thì mức bồi thường là 03 (ba) lần cước chuyển phát và hoàn trả tiền cước nếu khách hàng đã thanh toán.

* Trường hợp Khách hàng Không sử dụng Dịch vụ khai giá:

 • Trong mọi trường hợp xảy ra mất mát hoặc thất lạc đền bù 03 (ba) lần cước chuyển phát và hoàn trả tiền cước nếu khách hàng đã thanh toán.
 • Trong trường hợp hư hỏng hàng hóa giá trị đền bù không quá 03 (ba) lần cước chuyển phát và hoàn trả tiền cước nếu khách hàng đã thanh toán.

* Bồi thường thiệt hại trong trường hợp Đơn hàng hợp lệ có Hàng gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác, khi bị bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc, khoản tiền bồi thường BE GROUP sẽ trả cho Khách hàng sẽ bằng 03 ba lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng và hoàn trả tiền cước nếu khách hàng đã thanh toán.

d) Trình tự xem xét xử lý như sau:

 • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Đơn hàng xảy ra hư hỏng, mất Hàng gửi, Khách hàng phải cung cấp cho BE GROUP Hóa đơn, chứng cứ hợp lệ, liên quan đến Hàng đã gửi (sau đây gọi tắt là: “Hồ sơ”).
 • Quá thời hạn 07 ngày trên mà Khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ Hồ sơ hoặc không đến làm việc trong thời hạn theo thông báo của BE GROUP thì việc bồi thường sẽ bị từ chối giải quyết.
 • Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ yêu cầu bồi thường của Khách hàng, BE GROUP sẽ thông báo kết quả giải quyết bồi thường cho khách hàng.
 • Nếu yêu cầu của Khách hàng đủ điều kiện bồi thường theo quy định trên đây, BE GROUP sẽ thanh toán tiền bồi thường cho Khách hàng trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày có thông báo bồi thường.

* Phương thức thanh toán tiền bồi thường: Việc thanh toán tiền bồi thường sẽ được thực hiện bằng chuyển khoản vào Tài khoản ngân hàng của Khách hàng ghi nhận trong hồ sơ yêu cầu bồi thường của Khách hàng.

2. Trách nhiệm bồi thường của Tài xế làm hư hỏng, làm mất, chiếm đoạt Hàng gửi của Khách hàng cho BE GROUP

Trong trường hợp Tài xế làm hư hỏng, làm mất, chiếm dụng, chiếm đoạt Hàng gửi của Khách hàng dẫn đến BE GROUP phải bồi thường cho Khách hàng theo quy định tại Khoản 1 Mục VII trên đây thì Be Group có quyền yêu cần Tài xế bồi thường cho BE GROUP với số tiền đã bồi thường cho Khách hàng cộng với các chi phí BE GROUP chi trả cho việc giải quyết vụ việc bồi thường.

VIII. ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CHO BE GROUP, TÀI XẾ

Bằng việc chấp thuận các Điều khoản sử dụng này, Khách hàng đồng ý rằng BE GROUP và Tài xế sẽ được miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm đền bù, bồi thường bởi các thiệt hại xảy ra trong các trường hợp sau:

 1. Các trường hợp quy định tại Khoản 5 Mục VI trên đây.
 2. Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi vi phạm Điều khoản sử dụng và hoặc Hợp đồng (nếu có) của Khách hàng và/hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của Hàng gửi.
 3. Khách hàng không chứng minh được việc gửi và hư hỏng Hàng gửi là do lỗi của Be Group và/hoặc Tài xế.
 4. Hàng gửi đã được giao và Người nhận không có ý kiến khi nhận hàng.
 5. Hàng gửi thuộc hàng cấm, hạn chế lưu thông, kinh doanh; hàng gửi không có Hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tạm giữ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 6. Hàng gửi thuộc danh mục cấm, hạn chế lưu thông, kinh doanh/vận chuyển theo quy định của pháp luật hiện hành.
 7. Khách hàng không có chỉ dẫn cụ thể về việc bốc xếp, bảo quản Hàng gửi dẫn đến việc Hàng gửi bị hư hỏng.
 8. Kiện hàng được Khách hàng tự đóng gói không an toàn, là nguyên nhân dẫn đến Kiện hàng bị bể vỡ, hư hỏng.
 9. Hàng gửi không được Khách hàng đóng gói, bao bọc cẩn thận, đúng quy cách.
 10. Hàng gửi vận chuyển vượt quá kích thước, trọng lượng quy định hoặc ngoài thời gian, phạm vi Be Group cung ứng Dịch vụ.
 11. Hàng gửi không hợp pháp, hợp lệ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan xử lý đến hàng gửi bao gồm nhưng không hạn chế gồm phạt tiền, tịch thu, buộc tiêu hủy.
 12. Khách hàng chỉ định Người nhận là người chưa đủ 18 tuổi hoặc là người không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hiệ hành.
 13. Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Hợp đồng ký kết giữa các bên (nếu có) và theo quy định pháp luật hiện hành.
 14. Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách hàng thì Be Group được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do Khách Hàng gây ra.
 15. Thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thu được do việc chậm trễ/hư hỏng/thất lạc tài liệu, hàng hóa gây ra.
 16. Các trường hợp miễn trừ trách nhiệm pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

IX. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BE GROUP

 1. BE GROUP cam kết cung cấp dịch vụ cho Khách hàng với các tiêu chuẩn dịch vụ như đã công bố tại quy định này.
 2. BE GROUP được miễn trừ trách nhiệm theo Mục VIII trên đây.
 3. BE GROUP được từ chối cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau đây:
  • Hàng (tài sản) gửi của Khách hàng thuộc danh mục hàng hóa cấm lưu thông theo quy định của pháp luật.
  • Địa chỉ giao/nhận Kiện/gói hàng nằm ngoài phạm vi cung ứng dịch vụ của BE GROUP.
  • Thông tin Kiện/gói hàng và/hoặc Thông tin Người nhận/Người gửi không đầy đủ, không chính xác, không rõ ràng.
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và thỏa thuận của các bên.
 4. Quyền cụ thể của BE GROUP:
  • Yêu cầu Khách hàng cho kiểm tra Hàng gửi trong trường hợp có dấu hiệu cho thấy Hàng gửi không đúng, đủ tiêu chuẩn, nghi ngờ hàng cấm, hàng gian lận thương mại hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  • Từ chối bồi thường trong trường hợp Khách hàng khai sai nội dung hàng gửi.
  • Từ chối cung ứng Dịch vụ trong trường hợp:
  • Khách hàng vi phạm pháp luật liên quan.
  • Hàng gửi thuộc danh mục hàng hóa bị cấm hoặc hạn chế kinh doanh, vận chuyển theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • Địa chỉ giao/nhận hàng gửi nằm ngoài phạm vi cung ứng Dịch vụ.
  • Thông tin Hàng gửi và/hoặc Thông tin người nhận/người gửi không rõ ràng.
  • Sử dụng thông tin giao dịch giữa Khách hàng nhằm quảng bá cho thương hiệu, uy tín của BE GROUP, trừ trường hợp Khách hàng từ chối bằng văn bản.
  • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
 5. Nghĩa vụ của BE GROUP:
  • Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin về dịch vụ cung ứng, cước dịch vụ đã cung ứng cho Khách hàng và Tài xế.
  • Đảm bảo chất lượng dịch vụ đã cam kết với Khách hàng.
  • Bồi thường thiệt hại cho Khách hàng theo quy định tại Quy chế này.
  • Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại về dịch vụ của Khách hàng.
  • Chuyển hoàn kiện, gói hàng hóa để trả lại cho Khách hàng khi không phát được cho người nhận, trừ trường hợp Khách hàng có yêu cầu khác.
  • Cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng cho Khách hàng theo quy định.
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

X. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TÀI XẾ

 1. Tài xế cam kết cung cấp dịch vụ cho Khách hàng với các tiêu chuẩn dịch vụ như đã công bố tại quy định này.
 2. Tài xế được miễn trừ trách nhiệm theo Mục VIII trên đây.
 3. Tài xế được từ chối cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau đây:
  • Hàng (tài sản) gửi của Khách hàng thuộc danh mục hàng hóa cấm lưu thông theo quy định của pháp luật.
  • Địa chỉ giao/nhận Kiện/gói hàng nằm ngoài phạm vi cung ứng dịch vụ của BE GROUP.
  • Thông tin Kiện/gói hàng và/hoặc Thông tin Người nhận/Người gửi không đầy đủ, không chính xác, không rõ ràng.
  • Yêu cầu cung cấp dịch vụ của Khách hàng trái quy định của pháp luật.
  • Trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 4. Tài xế cam kết tuân thủ Quy định về đảm bảo chất lượng dịch vụ được áp dụng đối với Đối tác Tài xế tham gia cung cấp dịch vụ giao hàng; Trường hợp vi phạm sẽ phải chịu các chế tài do BE GROUP công bố trong từng thời kỳ.
 5. Trong trường hợp Tài xế làm hỏng, làm mất, hủy hoại Hàng gửi của Khách hàng thì phải bồi thường cho BE GROUP và Khách hàng theo quy định về bồi thường theo Quy chế này. Tùy từng trường hợp cụ thể, BE GROUP có toàn quyền tạm khóa, khóa vĩnh viễn tài khoản ứng dụng be của Tài xế.
 6. Trường hợp Tài xế chiếm dụng, chiếm đoạt Hàng gửi của Khách hàng trái pháp luật, sẽ phải bồi thường cho BE GROUP và Khách hàng theo quy định tại Quy chế này. Tùy từng trường hợp cụ thể, BE GROUP có toàn quyền tạm khóa, khóa vĩnh viễn tài khoản ứng dụng be của Tài xế. Đồng thời, BE GROUP có quyền đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
 7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Quy chế Sàn TMĐT BE, hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết và quy định của pháp luật.

XI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Khách hàng có trách nhiệm thực hiện đúng các quy trình, hướng dẫn giao dịch; cung cấp đầy đủ, xác thực, kịp thời các thông tin theo yêu cầu khi đăng ký sử dụng ứng dụng be và trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Hoàn toàn chịu trách nhiệm và gánh chịu thiệt hại xảy ra nếu không thực hiện đúng, đầy đủ yêu cầu này.
 2. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng tài khoản của mình trên hệ thống ứng dụng be.
 3. Khách hàng không được sử dụng tài khoản không phải của mình để yêu cầu thực hiện Dịch vụ.
 4. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với tính hợp pháp của Hàng gửi và đảm bảo có đầy đủ quyền sở hữu hoặc được ủy quyền từ người có quyền sở hữu đối với hàng gửi.
 5. Khách hàng sẽ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật khi yêu cầu thực hiện Dịch vụ và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, chịu mọi trách nhiệm làm việc với cơ quan nhà nước liên quan đến hàng gửi.
 6. Khách hàng không được tạo yêu cầu cung cấp dịch vụ sau đó không đồng ý sử dụng dịch vụ sau khi Tài xế đã đến địa điểm theo thỏa thuận.
 7. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cước phí dịch vụ và các khoản phí khác theo như đã thỏa thuận.
 8. Khách hàng phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính xác thực và đầy đủ của thông tin khai báo theo yêu cầu trên ứng dụng be (bao gồm cả thông tin cá nhân, thông tin hàng hóa, thông tin Người gửi).
 9. Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm với mọi quyết định xử phạt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các nghĩa vụ pháp lý khác (nếu có) liên quan đến Hàng gửi bao gồm nhưng không hạn chế gồm phạt tiền, tịch thu, buộc tiêu hủy…
 10. Trong trường hợp Khách hàng có hành vi vi phạm hoặc BE GROUP có căn cứ nghi ngờ Khách hàng vi phạm các quy định của BE GROUP, BE GROUP có quyền ngay lập tức khóa tài khoản ứng dụng be của Khách hàng mà không cần phải lấy ý kiến hay được sự đồng ý của Khách hàng hoặc bên thứ ba nào khác. Đồng thời, Khách hàng phải hoàn trả lại khoản tiền COD mà Tài xế đã tạm ứng (nếu có) cho Tài xế hoặc beGroup, thanh toán các khoản cước phí phát sinh và chịu các trách nhiệm theo quy định của pháp luật
 11. Quyền của Khách hàng:
  • Được quyền yêu cầu BE GROUP cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến toàn bộ quy trình cung ứng Dịch vụ.
  • Được BE GROUP đảm bảo bí mật thông tin, an toàn đối với hàng gửi trong quá trình giao hàng theo qui định của Pháp luật.
  • Được quyền yêu cầu BE GROUP giải quyết khiếu nại hợp lệ về Dịch vụ cung ứng đã sử dụng theo pháp luật hiện hành.
  • Được BE GROUP bồi thường thiệt hại theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.
 12. Nghĩa vụ cụ thể của Khách hàng:
  • Bố trí, sắp xếp nhân viên thực hiện việc đối soát cước phí đảm bảo đúng thời hạn theo thỏa thuận.
  • Tuyệt đối không gửi vật phẩm, hàng hóa mà pháp luật cấm lưu hành.
  • Phối hợp với BE GROUP thực hiện việc kiểm tra nội dung của Hàng gửi (nếu có).
  • Cung cấp đầy đủ và hợp lệ hóa đơn, chứng từ của Hàng gửi cho BE GROUP khi gửi hàng hóa hoặc khi có yêu cầu và chịu trách nhiệm trước, trước pháp luật về nội dung Hàng gửi, hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ của Hàng gửi.
  • Thanh toán dầy đủ phí dịch vụ cho BE GROUP.
  • Cung cấp đầy đủ các chỉ dẫn liên quan đến Hàng gửi; thông tin liên quan đến Người gửi, người nhận trên Hàng gửi.
  • Trường hợp Khách hàng gửi hàng theo hình thức người nhận hàng thanh toán, Khách hàng cam kết thanh toán cho BE GROUP cước phí vận chuyển, phí dịch vụ này nếu người nhận khước từ thanh toán.
  • Khách hàng có trách nhiệm làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp hàng gửi bị thu giữ do thiếu chứng từ hoặc cần làm rõ chứng từ và hàng hóa; Thực hiện nộp phạt theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.
  • Chịu trách nhiệm về mọi thông tin liên quan đến Người nhận mà Khách hàng cung cấp cho BE GROUP. Trường hợp xảy ra sai sót về thông tin Người nhận hoặc hàng gửi không đúng yêu cầu của Người nhận do lỗi của Khách hàng thì Khách hàng có trách nhiệm tự giải quyết với người nhận, đồng thời BE GROUP vẫn tính Cước phí Dịch vụ đối với Đơn hàng trên dựa trên lộ trình đã thực hiện.
  • Không được câu kết với Tài xế dưới mọi hình thức nhằm chiếm đoạt tài sản của BE GROUP và/hoặc gây tổn hại đến hình ảnh, uy tín, thương hiệu của BE GROUP.
 13. Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

XII. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

 1. Khi có bất kỳ khiếu nại gì về chất lượng Dịch vụ, Khách hàng có thể sử dụng một trong các phương thức sau để được giải quyết:
  • Liên hệ thông qua tổng đài 1900 232345
  • Email: [email protected]
  • Phản ánh qua ứng dụng be.
 2. Thời hiệu khiếu nại được quy định như sau:
  • Sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc việc giao/nhận đối với khiếu nại về việc mất Hàng gửi.
  • Một (01) tháng, kể từ ngày Hàng gửi được phát cho Người nhận đối với khiếu nại về việc Hàng hóa bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến Hàng gửi.
 3. Thời hạn giải quyết khiếu nại: BE GROUP sẽ giải quyết khiếu nại trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại. Đối với trường hợp phức tạp, thời gian giải quyết khiếu nại có thể kéo dài nhưng không quá hai (02) tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại.
 4. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện từng bước như sau:
  • Trường hợp Khách hàng khiếu nại về thái độ của Tài xế, BE GROUP sẽ góp ý, trao đổi lại với Tài xế và trừ điểm trong hệ thống đánh giá của BE GROUP.
  • Trường hợp Khách hàng khiếu nại về việc mất, hư hỏng hoặc thất thoát hàng gửi, BE GROUP sẽ giải quyết theo trình tự các bước sau đây:
   • Bước 1: Lập Biên bản ghi nhận sự việc
    Khi phát sinh sự việc về việc mất, hư hỏng hoặc làm thất thoát Hàng gửi, Tài xế của BE GROUP sẽ chụp hình, giữ nguyên hiện trạng và tiến hành lập Biên bản ghi nhận sự việc với Người nhận. Nội dung Biên bản ghi rõ: Thông tin về Hàng gửi; Người gửi; Người nhận; Địa điểm; Ngày, tháng, năm chấp nhận vận chuyển hàng; Mô tả chi tiết thực trạng của Hàng gửi tại thời điểm phát sinh sự việc. Tài xế sẽ niêm phong Hàng gửi và ký xác nhận cùng với người chứng kiến. Hàng gửi sẽ được đóng gói, niêm phong nguyên trạng. Biên bản được gửi cho bộ phận CSKH của BE GROUP và Khách hàng mỗi bên một (01) bản. Tài xế cập nhật tình trạng trên ứng dụng be để Khách hàng được biết.
   • Bước 2: Chuyển thông tin sự việc đến bộ phận Chăm sóc Khách hàng (“CSKH”)
    Ngay sau khi lập Biên bản, Tài xế liên hệ ngay bộ phận CSKH của BE GROUP qua tổng đài 1900 232345, thông báo mã đơn hàng, tình trạng đơn hàng và thực trạng của Hàng gửi; Bộ phận CSKH cập nhật thông tin do Tài xế gửi hoặc tiếp nhận trực tiếp từ Khách hàng qua tổng đài.
   • Bước 3: Bộ phận CSKH thông báo trực tiếp tới Khách hàng
    Căn cứ thông tin nhận được, bộ phận CSKH sẽ gọi điện hoặc gửi email trực tiếp đến Khách hàng thông báo sự việc, đồng thời thông báo về trách nhiệm của BE GROUP về việc thực hiện bồi thường thiệt hại theo quy định tại Quy chế này.
   • Bước 4: BE GROUP thực hiện đền bù, bồi thường thiệt hại theo cam kết
    Sau khi đạt được sự thống nhất giữa hai bên, BE GROUP tiến hành bồi thường thiệt hại với điều kiện Khách hàng đã thực hiện đủ và đúng quy trình mà BE GROUP đã quy định, hướng dẫn. Khách hàng đồng ý rằng sẽ không nhận bất kỳ khoản bồi thường nào nếu Khách hàng không làm đúng quy định, hướng dẫn của BE GROUP. Thời hạn bồi thường thiệt hại sẽ được thực hiện theo Quy chế này hoặc Hợp đồng đã ký kết của hai bên (nếu có).
 5. Việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại phát sinh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 6. Trách nhiệm các bên trong giải quyết khiếu nại, tranh chấp
  •  BE GROUP tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.
  • Tài xế có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ văn bản/giấy tờ/thông tin xác thực liên quan đến sự việc tranh chấp, khiếu nại cho BE GROUP. BE GROUP sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến giao dịch và làm trung gian để hòa giải theo Quy chế Sàn TMĐT BE.
  • Trong trường giao dịch phát sinh tranh chấp, khiếu nại nghiêm trọng mà lỗi thuộc về Tài xế, BE GROUP có quyền áp dụng các biện pháp khuyến cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tùy theo tính chất vụ việc và mức độ của sai phạm của Tài xế.

XIII. ĐIỀU KHOẢN HIỆU LỰC

 1. Quy định này có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ ngày được công bố trên trang thông tin điện tử www.be.xyz và ứng dụng be.
 2.  BE GROUP bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Điều khoản sử dụng này và công bố qua ứng dụng be, website của BE GROUP ít nhất 05 (năm) ngày trước khi áp dụng những thay đổi.
 3. Khách hàng, Tài xế cần phải thường xuyên theo dõi và cập nhật những thay đổi của Điều khoản sử dụng này để có thể hiểu và thực hiện các quy định tại từng thời điểm. Điều khoản sử dụng này được công bố tại website: https://www.be.xyz.